Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie.

Spis treści:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym klasy  I- III 

Rozdział 3. Ocenianie uczniów w drugim etapie edukacyjnym - klasy IV – VI

Rozdział 4. Regulamin oceniania zachowania

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich w Legionowie.

Art. 1

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich w Legionowie.

​Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ze zmianami  z dnia 20 sierpnia 2010r. ( Dz.U nr 156, poz.1046)

 1. WSO obejmuje I i II etap edukacyjny i jest podstawą do opracowania przedmiotowych systemów oceniania.
 2. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia
 • zachowanie ucznia

      3.  ​​Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

     4.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia  społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie i regulaminach szkoły.

Art. 2

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;.
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom  informacji  o postępach , trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

     3.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali przyjętej w szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
 • ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej  oceny  klasyfikacyjnej zachowania.
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

Rozdział 2

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym.

 z poprawkami z dnia 10.09.2012


 

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ze zmianami  z dnia 20 sierpnia 2010r. ( Dz.U nr 156, poz.1046)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Cel edukacji wczesnoszkolnej  - wspomaganie dziecka w całościowym harmonijnym rozwoju.

2. Przedmiot oceniania szkolnego w klasach 1-3  -  postępy w rozwoju ucznia w zakresie osiągnięć edukacyjnych i zachowania.

    Ocenianie  osiągnięć edukacyjnych-  rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 • Oceniane będą postępy ucznia w zakresie umiejętności:

- służących zdobywaniu wiedzy (czytanie, pisanie i liczenie)

- posługiwania się językiem obcym (elementarna wiedza i umiejętności) oraz  przygotowania do nauki języków obcych na kolejnych etapach edukacyjnych

- współżycia i współdziałanie z ludźmi ( w rodzinie,  społeczności szkolnej, lokalnej i narodowej)

-właściwego działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

- bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,

 -  rozumienia i właściwego kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym

 - kontaktu ze sztuką na miarę swoich możliwości.

    - posługiwania się komputerem,

  -  ruchowych i nawyków higieniczno-zdrowotnych

Ocenianie zachowania-  rozpoznawanie przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków ucznia i poziomu jego kultury osobistej.

 • Oceniany będzie rozwój społeczno-emocjonalny ucznia

3. Forma oceny -  ocena opisowa, informująca o tym, w jaki sposób dziecko rozwija się emocjonalnie, fizycznie i intelektualnie, czyli jak, w miarę swoich możliwości, radzi sobie z wymaganiami szkolnych programów nauczania oraz  wskazująca potrzeby rozwojowe i edukacyjne  ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem jego uzdolnień.

W ocenie opisowej nie ma miejsca porównywanie ucznia z uczniem, bowiem każdy jest  indywidualnością, każdy ma inne predyspozycje i możliwości rozwoju.

 4. Cele oceniania

 • informowanie ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów)o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 

5. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców( prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu.

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, edukacji technicznej, plastycznej, muzycznej oraz szachów i zajęć komputerowych bierze się w szczególności  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

8. Informacje o postępach, osiągnięciach i zachowaniu ucznia przekazywane są na bieżąco w czasie spotkań  konsultacyjnych, otwartych i okresowych ustalonych wg kalendarze szkolnego.

9. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

10. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia.

b) nieposiadającego opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole po rozpoznaniu na terenie placówki– na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia .

11. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Ocenianie opisowe bieżące – osiągnięcia edukacyjne

   1.1) Ocenianie opisowe bieżące polega na otrzymywaniu przez ucznia:

 • codziennych komunikatów w postaci słownej dotyczących jego osiągnięć i postępów,
 • informacji pisemnych w zeszytach, zeszytach ćwiczeń, kartach pracy ucznia w podręcznikach, na kartach badania umiejętności i sprawdzianach,  będących komentarzem słownym lub wyrażonych w formie literowej/ cyfrowej według przyjętej skali.
 • efektywnej informacji zwrotnej, będącej elementem oceniania kształtującego, zawierającej:

- wyszczególnione i docenione elementy pracy ucznia,

- wskazanie, co wymaga poprawy, dopracowania,

- wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić konkretną pracę, uzupełnić wiedzę

- wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej;

1.2)  Ocenianie bieżące jest odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, dzienniku elektronicznym, na kartach pracy w podręcznikach i w zeszytach uczniów, na kartach badania umiejętności i sprawdzianach.

       1.3)   W ocenianiu bieżącym osiągnięć przyjęto:

 •  skalę literową lub komentarz słowny w kl.1 i 2

A   -  poziom wysoki (bardzo dobrze opanowane wiadomości i umiejętności)

                Uczeń bardzo dobrze opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, potrafi wykorzystać je do nowych sytuacji problemowych, w pracach nie popełnia błędów, zadania postawione przed nim wykonuje zawsze samodzielnie.

                                                   Komentarz słowny: Brawo, robisz duże postępy. Osiągasz doskonałe wyniki.               

B   -  poziom średni (dobrze opanowane wiadomości i umiejętności)

                Uczeń dobrze opanował wymaganą wiedzę i umiejętność, ale nie zawsze potrafi skorzystać z nich w nowej sytuacji problemowej, w pracach   popełnia  niewielką ilość błędów, zadania postawione przed nim wykonuje samodzielnie.      

                                                     Komentarz słowny: Dobrze pracujesz. Pracujesz i osiągasz dobre wyniki.

C  -  poziom zadowalający (przeciętnie opanowane wiadomości i umiejętności )

               Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętność w znacznej części, i nie zawsze potrafi wykorzystać posiadane umiejętności do rozwiązania nowej sytuacji problemowej, w pracach  popełnia błędy, w swoich działaniach czasami potrzebuje pomocy nauczyciela.

                                                  Komentarz słowny: Zastanów się, czy nie można lepiej.  Popracuj więcej.

D   -  poziom niski (słabo opanowane wiadomości i umiejętności)

       Uczeń słabo opanował konieczną wiedzę i umiejętność, ale z pomocą nauczyciela wykonuje postawione przed nim zadania, raczej nie potrafi wykorzystać posiadanych umiejętności w nowej sytuacji problemowej, w pracach popełnia błędy.

                                            Komentarz słowny: Przykro mi, osiągasz wyniki poniżej wymagań.  Pracuj jeszcze więcej.

E -poziom najniższy (nieopanowane wiadomości i umiejętności)

   Uczeń bardzo słabo opanował konieczną wiedzę i umiejętność, popełnia bardzo liczne błędy w pracach, zawsze wymaga pomocy nauczyciela.

                                                     Komentarz słowny: Musisz zdecydowanie więcej i solidniej pracować.

 

 • skalę cyfrową w kl. 3

W klasie 3 literowa skala ocen zamieniona jest na skalę cyfrową, która odzwierciedla poszczególne poziomy opanowania umiejętności.

          5 -poziom wysoki

4- poziom średni

3- poziom zadowalający

2- poziom niski

1- poziom najniższy   

Wprowadzenie ocen cyfrowych dopuszcza podstawa programowa kształcenia ogólnego dla I etapu kształcenia. Cyfrowa skala ocen ma za zadanie łagodnie wprowadzić uczniów w system oceniania na II etapie kształcenia.

 • skalę literową w języku angielskim w kl.1,2,3
 • A - Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określany  programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów językowych w nowych sytuacjach
 • B-  Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania językowe,
 • C- Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania, posiada proste umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela typowe zadania językowe,
 • D- Uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach objętych programem  nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego kształcenia, rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania językowe o niewielkim stopniu trudności, często powtarzające się w procesie nauczania,
 • E-  Uczeń nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania i najważniejszych w uczeniu danego przedmiotu oraz nie potrafi rozwiązać zadań językowych o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem.

                        

     1.4) Dodatkowo dopuszcza się w bieżącym ocenianiu osiągnięć edukacyjnych stosowanie znaków plus (+) i minus (-) ,dla dokładniejszego odzwierciedlenia poziomu umiejętności.   

     1.5)  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć (brak pracy domowej, niewyuczona recytacja, lub inna praca o charakterze ustnym lub pisemnym) trzy razy w ciągu semestru oraz po nieobecności z powodu choroby.

     1.6) Fakt nieprzygotowania uczeń zgłasza na początku zajęć, w przeciwnym razie zostaje on odnotowany w postaci „ minusa” w dzienniku lekcyjnym w rubryce zachowania –„stosunek do obowiązków szkolnych”.

 

  2.  Sposoby sprawdzania bieżących osiągnięć uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym

 • Wstępna diagnoza rozwoju ucznia w klasie 1 - diagnozowany  rozwój fizyczny i  rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych. W terminie do końca września nauczyciel prowadzący klasę zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy wstępnej.
 • Sprawdziany pisemne,  –

           - Są obowiązkowe .

           - Zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

           - Poprzedzone powtórzeniem materiału objętego sprawdzianem.

           - Sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel ma obowiązek oddać w okresie do dwóch tygodni od jego napisania przez uczniów.

                         -Jeżeli sprawdzian jest oceniany punktowo i oceny wynikają z procentowego stosunku     uzyskanych punktów do maksymalnej ilości punktów, to stosuje się następujący przelicznik:

                      A+  lub  5+  100%  + zadania dodatkowe

                      A    lub  5     100 – 94 %

                      B     lub  4      93 -  80 %

                      C     lub  3      79 -  64 %

                      D     lub  2      63  - 40 %

                      E     lub  1      39%  i mniej

          - Przy sprawdzianach, testach, pracach stylistycznych stosuje się ocenę literową i komentarz słowny.

          - Poprawa sprawdzianów odbywa się w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem, i może dotyczyć trzech  najniższych ocen w ocenianiu bieżącym (C, D, E).

         - Uczeń nieobecny w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności powinien w terminie do  7 dni napisać zaległą pracę. W sytuacji dłuższej choroby termin ten może być wydłużony do 14 dni.

          -Sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela  do końca roku szkolnego.

 • Kartkówki

- Trwają 10 min.

            -  Obejmują wiadomości z bieżącego bloku tematycznego.

            -  Są sprawdzane i oceniane wg punktacji nauczyciela.

 • Dyktanda / pisanie z pamięci )

- Zawierają wyłącznie opracowany materiał.

- Są kilkuzdaniowe.

           - Oceny dostosowane są do stopnia trudności dyktanda.

           - Są poddane poprawie wg zasad ustalonych przez nauczyciela.

 • Prace domowe

-  Prace domowe są oceniane na bieżąco w miarę możliwości czasowych nauczyciela.

            -  Przy ocenie bierze się pod uwagę: samodzielność wykonania, sposób wykonania, estetykę.

            -  Nieodrobioną pracę domową należy uzupełnić na następny dzień.

- Częste nieodrabianie pracy domowej jest zgłaszane rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia przez nauczyciela.

 • Wypowiedzi i odpowiedzi ustne

        - Są oceniane na bieżąco.

         - Przy ocenie bierze się pod uwagę częstotliwość, prawidłowość odpowiedzi, bogactwo słownictwa i poprawność konstrukcyjną dłuższej wypowiedzi.

 • Zadania dodatkowe

         - Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną (A, B)

           Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.

 • Test kompetencji zewnętrzny

          - Jest obowiązkowy w klasie III.

          - Odbywa się na koniec roku szkolnego lub w terminie ustalonym przez organizatora wybranego przez szkolny zespół diagnozujący .

         -  Co najmniej na  trzy  tygodnie przed testem podany jest zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności.

         -  Test zawiera materiał programowy w ramach edukacji polonistyczno – społecznej i matematyczno – przyrodniczej.

         - Testy oceniane są zewnętrznie lub przez członków szkolnego zespołu diagnozującego.

     

3.  Ocenianie opisowe bieżące -  zachowanie.   

Na pierwszym etapie kształcenia najważniejszą formą oceny zachowania ucznia jest ocena opisowa, a więc podanie, czy i w jakim stopniu uczeń prezentował pożądane zachowania.

 • Aby ocena opisowa mogła być pełna, stosujemy   „System oceny zachowania – KULTURA TO POTĘGA - Moje zachowanie jest SUPER ”.
 • Jako narzędzie pomocne przy  ocenianiu zachowania ustala się następujące aspekty zachowania ucznia:

          - zachowanie na zajęciach,

           - stosunek do obowiązków szkolnych,

           - stosowanie się do poleceń nauczycieli,

           - przestrzeganie zasad kultury życia codziennego,

           - samodzielność,

           - inicjatywa własna,

           - postawa w czasie wyjść pozaszkolnych.

         

 • W skład systemu oceny zachowania wchodzi:

- ocenianie bieżące –codzienne 

- Ocenianie w przyjętym systemie ma charakter motywujący.

          - Nie ma w nim punktów negatywnych.

    -   Dodatkowy SUPER może być również dopisany za przejawy pożądanego zachowania zgodnie z „Regulaminem przyznawania SUPERÓW dodatkowych”

    - System jest jawny dla danego ucznia i jego rodziców. Tabele nie są prezentowane na forum klasy.

 -  Nauczyciel wychowawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru SUPERÓW w sposób przez siebie ustalony. 

 - Za łamanie przez ucznia zasad zachowania przyjętych w szkole stosuje się kary ujęte w Regulaminie Szkoły.

 

ocenianie śródsemestralne ( 2 razy w ciągu semestru) w postaci karty „KULTURA TO POTĘGA” –

- Kartę „Kultura to potęga” wypełnia uczeń w ramach samooceny oraz wychowawca klasy.

- Zebrane w karcie SUPERY wychowawca klasy wpisuje do prowadzonego przez siebie rejestru.

- Karty „KULTURA TO POTĘGA” gromadzone są w teczkach uczniów i są dostępne do wglądu rodziców na spotkaniach z wychowawcą.

 

4. Ocenianie śródroczne i roczne. Klasyfikowanie

4.1)   W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania są ocenami opisowymi.

4.2) Ocena opisowa śródroczna ( semestralna) podsumowuje osiągnięcia i postępy w  poszczególnych dziedzinach edukacji oraz w rozwoju emocjonalno-społecznym ucznia.

-Ocena odnotowywana jest na  „Karcie szkolnych osiągnięć i zachowania ucznia”  

- Karty są zróżnicowane i dostosowane do programu nauczania w odpowiednich klasach.

- Karty zawierają skalę przyjętą w ocenianiu bieżącym z tym, że dla oceny zachowania przyjęto skalę czterostopniową: zachowanie bardzo dobre, dobre, zadowalające,  niezadowalające  

      -  „System oceny zachowania  – KULTURA TO POTĘGA- Moje zachowanie jest SUPER jest podstawą w tworzeniu oceny opisowej  śródrocznej i rocznej z zachowania.

   - Opisowe ,śródroczne i roczne oceny zachowania ustala wychowawca danej klasy w porozumieniu z  innymi nauczycielami.

4.3) Klasyfikacja śródroczna uczniów przeprowadzana jest  raz w ciągu roku szkolnego po I  semestrze.

            - Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz zachowania ucznia  i ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

         - Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej a ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

         - Z oceną opisową śródroczną rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zapoznają się w czasie    zebrania rodziców podsumowującego pracę w I semestrze.  Zapoznanie z oceną potwierdzają własnoręcznym podpisem.

         -„Karty szkolnych osiągnięć i zachowania ucznia” przechowywane są przez wychowawcę do końca roku szkolnego i są do wglądu rodziców.

 

       4.4) Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ocena taka zawiera również wskazania co do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  ucznia związanych z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem jego uzdolnień.

W opisie osiągnięć stosuje się gradację możliwych stanów np. doskonale rozumie, na ogół rozumie, częściowo rozumie, zazwyczaj nie rozumie.

       4.5) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

      4.6) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

     4.7) Na koniec roku szkolnego uczeń klas I-III otrzymuje świadectwo zawierające roczną ocenę opisową. Ocena ta zostaje umieszczona w arkuszu ocen jako załącznik. Obowiązek prowadzenia dokumentacji spoczywa na wychowawcy klasy.

5. Nagrody i wyróżnienia    

5.1) Uczniowie klas I –III otrzymują pamiątkowe dyplomy ukończenia danej klasy.

5.2) Uczniowie klasy 3, którzy w trzyletnim cyklu edukacji wczesnoszkolnej prezentowali wysoki poziom osiągnięć edukacyjnych i  bardzo dobre zachowanie, otrzymują na zakończenie roku szkolnego nagrody książkowe.

5.3) Dyplom i drobną nagrodę rzeczową otrzymuje 1 uczeń z każdej klasy , który w ciągu I semestru roku szkolnego zdobył największą ilość SUPERÓW w „ Systemie oceny zachowania – KULTURA TO POTĘGA- Moje zachowanie jest SUPER”.    

5.4) Dyplom i drobną nagrodę rzeczową otrzymuje 1 uczeń z każdej klasy , który w ciągu całego roku szkolnego zdobył największą ilość SUPERÓW w „ Systemie oceny zachowania – KULTURA TO POTĘGA -  Moje zachowanie jest SUPER”.

5.5) Dyplomy - wyróżnienia otrzymują dwaj inni uczniowie z każdej klasy, którzy osiągnęli kolejno dużą ilość SUPERÓW w „ Systemie oceny zachowania– KULTURA TO POTĘGA - Moje zachowanie jest SUPER ” w ciągu I semestru roku szkolnego oraz w ciągu całego roku szkolnego.

 

Dodatkowe SUPERY w ilości 1-2 mogą być przyznane przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela  za:

- bardzo dobre zachowanie podczas uroczystości szkolnych,

- bardzo dobre zachowanie podczas wyjść pozaszkolnych,

- wzorowo pełniony dyżur klasowy,

- pomoc koleżeńską,

- pomoc nauczycielowi z własnej inicjatywy,

- własne pomysły mogące uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne po uzgodnieniu ich z nauczycielem,

- porządkowanie klasy lub szkoły z własnej inicjatywy,

      

Zachowanie bardzo dobre:

Uczeń:

- podczas zajęć uważnie słucha nauczyciela, nie przeszkadza innym w pracy, zawsze zgłasza chęć wypowiedzi  przez podniesienie ręki,

- pracuje samodzielnie i w skupieniu, wykazuje aktywność na zajęciach,

-zgodnie współpracuje w zespole,

-zawsze jest przygotowany do zajęć (praca domowa, przybory, pomoce),

- chętnie i zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczycieli,

- z nałożonych na niego zadań i obowiązków wywiązuje się odpowiedzialnie,

- jest kulturalny i uprzejmy w kontaktach z dziećmi i dorosłymi,

- zawsze adekwatnie do sytuacji stosuje zwroty grzecznościowe,

-jest uczynny i pomocny wobec dorosłych i dzieci,

- zawsze przestrzega umów i zasad oraz zachowuje się bezpiecznie,

- aktywnie włącza się w dbałość o ład i porządek na terenie klasy i szkoły,

-w działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska wykazuje zaangażowanie i własną inicjatywę,

- jest reprezentantem klasy lub szkoły w konkursach,

- jego postawa w czasie wyjść pozaszkolnych nie budzi żadnych zastrzeżeń,

- nie spóźnia się na zajęcia szkolne.

 

Zachowanie dobre:

Uczeń:

-podczas zajęć uważnie słucha nauczyciela, nie przeszkadza innym w pracy, sporadycznie zapomina o podniesieniu ręki w przypadku chęci wypowiedzenia się,

- pracuje w skupieniu i samodzielnie,

- potrafi utrzymywać poprawne kontakty z rówieśnikami,

- sporadycznie zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć,

-stosuje się do poleceń nauczycieli,

- zazwyczaj wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków,

-zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią,

- dba o porządek wokół siebie,

-czasami reprezentuje klasę lub szkołę w konkursach

- stara się przestrzegać umów i zasad i zachowywać bezpiecznie,

- w czasie wyjść pozaszkolnych raczej nie ma do niego zastrzeżeń,

- sporadycznie spóźnia się do szkoły,

 

Zachowanie zadowalające:

Uczeń:

- podczas zajęć raczej stosuje się do poleceń nauczyciela i zasad panujących na lekcji,

- zazwyczaj utrzymuje poprawne kontakty z kolegami,

- zna zasady i umowy, ale nie zawsze ich przestrzega, stara się ,

- utrzymuje porządek wokół siebie po uprzednim przypomnieniu przez nauczyciela,

- czasami zapomina o formach grzecznościowych w kontaktach z dziećmi i dorosłymi,

- zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć, braki uzupełnia,

- przejawia niewielką aktywność w życiu klasy,

- wyciąga wnioski z popełnionych błędów i próbuje je naprawić,

- niekiedy spóźnia się na zajęcia,

- w czasie wyjść pozaszkolnych wymaga motywacji do dobrego zachowania.

 

Zachowanie niezadowalające:

Uczeń:

-często nie stosuje się do zasad panujących na zajęciach i poleceń nauczyciela,

- ma kłopot z utrzymaniem poprawnych kontaktów z rówieśnikami,

- nie używa form grzecznościowych,

- często łamie zasady i umowy oraz zapomina o zachowaniu bezpieczeństwa,

- ma poważne problemy z zachowaniem ładu i porządku wokół siebie,

- nie szanuje własności społecznej,

- często jest nieprzygotowany do zajęć,

-nie wykazuje chęci poprawy zachowania,

- często spóźnia się do szkoły,

- daje zły przykład rówieśnikom,

 

Rozdział 3

Ocenianie uczniów w drugim etapie edukacyjnym klasy IV - VI

 

Art. 1

 1. Osiągnięcia uczniów są dokumentowane w dzienniku lekcyjnym.
 2. W ocenianiu bieżącym obowiązuje rozszerzona skala ocen: cel, bdb+, bdb, bdb-, db+,db, db-, dst+, dst, dst-, dps, dps-, ndst.+, ndst..
 3. Aktywność ucznia może być odnotowywana za pomocą ocen, plusów, minusów. Plusy i minusy zamieniane są na oceny, ich ilość na poszczególną ocenę określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.
 4. Zapis „nb” jest odnotowaniem nieobecności na sprawdzianach, pracach klasowych, czy w dniu, w którym nauczyciel planował odpytać ucznia, ocenić zadanie domowe.
 5. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów wystawia się według kryteriów zawartych w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
 6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo do zaliczenia pisemnej pracy klasowej lub sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem, ale nie później niż trzy tygodnie od jego przeprowadzenia.
 7. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

       1) formy pisemne:

 • prace klasowe,
 • sprawdziany,
 • kartkówki,
 • zadania domowe,
 • prace dodatkowe (monografie, projekty, własna twórczość)

       2) formy ustne:

 • odpowiedzi ( dialog, monolog ),
 • wypowiedzi podczas lekcji (aktywność),
 • recytacje,
 • formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne.

     8. W zależności od przedmiotu i jego specyfiki nauczyciel sam dokonuje wyboru trafnych form i ich ilości.

     9. Prace klasowe i sprawdziany muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem

    10. W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa.

     11. Fakt zapowiedzenia pracy klasowej lub sprawdzianu nauczyciel odnotowuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym.

       1) Pierwszeństwo w ustaleniu pracy klasowej i sprawdzianu mają nauczyciele, którzy w tygodniowym planie mają jedną lub dwie godziny zajęć ze swojego przedmiotu.

       2) Kartkówka  nie wymaga zapowiedzi – obejmuje od 1- 3 ostatnich tematów lekcyjnych.

       3)  Prace klasowe i sprawdziany powinny być poprawione i oddane w terminie do dwóch tygodni, a  kartkówki w ciągu siedmiu dni.

       4) W ciągu dnia mogą się odbyć maksymalnie trzy kartkówki.

       5) Uczeń ma prawo poprawiać ocenę otrzymaną za pracę klasową, sprawdzian. Poprawa prac klasowych i sprawdzianów odbywa się w terminie 2 tygodni od ich otrzymania.

       6) Ocena uzyskana z poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu zapisywana jest w dzienniku lekcyjnym, ocena poprawiana zostaje poprzedzona ukośnikiem.

       7)  Poprawa pracy klasowej lub sprawdzianu nie może być zaliczana jako jeden z dwóch  dopuszczalnych sprawdzianów w tygodniu.

       8) Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy w czasie pracy klasowej lub sprawdzianu, to otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.

       9) Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.

   12. Kryteria wymagań i szczegółowe zasady oceniania poszczególnych przedmiotów zawarte są w   Przedmiotowym Systemie Oceniania.

   13. W klasie V przeprowadza się końcoworoczny sprawdzian wiedzy i umiejętności.

 

Art. 2

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)  o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Art.  3

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o postępach w nauce podczas  śródsemestralnego spotkania z wychowawcą, który przygotowuje kartę informacyjną z ocenami cząstkowymi uzyskanymi ze wszystkich przedmiotów.

3. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

Art.  4

1.Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia zachowania lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. ( art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej „ustawą”.)

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Art.  5

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ( w tym obowiązku przygotowania do lekcji) wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Art.  6

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,  na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Art.  7

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danej szkole.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Art.  8

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.

3. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie 14 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

    1) Ustala się kartę informacyjną, którą wychowawca przekazuje rodzicom

Art.  9

 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie mają prawo uzyskać informację od nauczyciela o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane (ocena może być podwyższona tylko o jeden stopień) rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

   1) W tym celu rodzic (prawny opiekun) powinien w ciągu 3 dni od uzyskania  informacji o przewidywanej ocenie zwrócić się do nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy (w przypadku oceny zachowania) z pisemnym wnioskiem z uzasadnieniem w powyższej sprawie;

   2) nauczyciel w ciągu 3 dni od otrzymania pisma w sprawie podwyższenia oceny ustala na piśmie zakres i formy poprawy przewidywanej oceny oraz  termin jej poprawy; rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną informację od nauczyciela

   3) O uzyskanej przez ucznia, w wyniku zastosowania powyższej procedury ocenie nauczyciel informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły.

   4) Powyższa procedura musi zakończyć się nie później niż 3 dni przed końcową radą klasyfikacyjną

   5) Dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.

Art.  10

 1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się według skali rozszerzonej z zastosowaniem znaków „+, - ”
 2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali:
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Art.  11

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności : 

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom
 • przestrzeganie regulaminów.

2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia zachowania należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie otrzymanego od rodziców orzeczenia.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu ucznia z listy, któremu w szkole ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Art. 12

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

Art. 13

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej)oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
 5. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji klasyfikacyjnej;

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c) zadania (ćwiczenia ) egzaminacyjne;

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

    13. Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

    14.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji   przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

Art. 14

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

Art. 15

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę  klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

      3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

      4. W skład komisji wchodzą:

1)  W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2) W przypadku zmiany rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania swą opinię wyrażają:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

      5.  Nauczyciel może być zwolniony z udziału  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

      6.  Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

     7.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • skład komisji,
 • termin sprawdzianu,
 • zadania ( pytania) sprawdzające,
 • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

b)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • skład Rady Pedagogicznej
 • termin posiedzenia,
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę głosowania wraz z uzasadnieniem.

c) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora szkoły.
 3. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Art. 16

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej , uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym zestawie nauczania,  uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

Art.  17

1)  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z  dwóch obowiązujących zajęć edukacyjnych.

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt b, może być zwolniony z udziału  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie w uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły
 5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji; termin egzaminu poprawkowego; pytania egzaminacyjne; wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
 6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania , realizowane w klasie programowo wyższej.

Art.  18

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne  (semestralne) oceny klasyfikacyjne  z obowiązujących zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

   2. przystąpił do sprawdzianu po klasie VI .

 2)  Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Rozdział 4

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA w KLASACH IV- VI

 

Punktem wyjścia przy ocenianiu zachowania jest ocena dobra.

 

1. Aby uzyskać ocenę wyższą, uczeń powinien spełnić kryteria na ocenę wyższą. Celowe, świadome i powtarzające się naruszanie kryteriów na ocenę dobrą powoduje obniżenie oceny.

2. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:

1) Wywiązuje się z obowiązków ucznia:

a. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne

 • usprawiedliwienia nieobecności okazuje w czasie określonym w regulaminie szkoły.
 • dopuszczalne 5 spóźnień w semestrze;

b. jest sumienny i obowiązkowy: rzetelnie wypełnia swoje obowiązki szkolne, przygotowany do zajęć i nie zakłóca ich przebiegu: (ma zeszyty przedmiotowe, ćwiczenia, zmienne obuwie, strój gimnastyczny, przybory, dzienniczek  ucznia ( II etap edukacyjny) lub zeszyt korespondencji,

c. dotrzymuje ustalonych z nauczycielem terminów

d uczestniczy w uroczystościach i imprezach klasowych, wyjściach poza teren  szkoły, wycieczkach,

e. przestrzega zasad i regulaminów odwiedzanych miejsc

2) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

a. dba o dobre imię szkoły, nie profanuje symboli szkolnych i narodowych

b. dba o mienie szkolne i prywatne

c. szanuje godność własną i innych, jest tolerancyjny

3) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a. dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu

 • nie nosi biżuterii stwarzającej zagrożenie zdrowia (np. długie kolczyki)
 • nosi strój schludny, skromny, bez ekstrawagancji, zmienia obuwie

b. przestrzega regulaminu szkoły i zasad bezpieczeństwa

 • nie stwarza sytuacji groźnych dla zdrowia i życia swojego i innych,
 • nie przynosi do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu

4) Uczeń może posiadać wyłączony telefon komórkowy, z którego korzysta tylko za pozwoleniem nauczyciela i jedynie w celu uzasadnionego komunikowania się z rodzicami/opiekunami.

 • Uczeń nie używa telefonu komórkowego na terenie szkoły oraz w czasie zajęć zorganizowanych poza terenem szkolnym (np. wyjście do kina, teatru, na basen, wycieczki);
 • nie korzysta w szkole z multimediów zawartych w aparatach telefonicznych typu: aparat fotograficzny, kamera, gry itp.
 • Nieuzasadnione użycie telefonu spowoduje odebranie aparatu i przekazanie bezpośrednio rodzicom

5) Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

a. odpowiednio zachowuje się w miejscach użyteczności publicznej np. stołówka, łazienki, świetlica

b. zachowuje kulturę słowa i dyskusji, nie używa agresji słownej i fizycznej (np. złośliwości, wulgaryzmy)

c.  jest uczciwy i prawdomówny

d.  dba o otaczająca przyrodę

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej, a ponadto:

 • Chętnie służy pomocą koleżeńską, staje w obronie słabszego, reaguje na zło
 • Jest współorganizatorem uroczystości i imprez klasowych
 • Rzetelnie pełni powierzone funkcje klasowe i szkolne np. gospodarz, dyżurny,
 • Zawsze wywiązuje się z zadań dobrowolnie przyjętych i powierzonych.
 • Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą

4. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto:

 • Godnie reprezentuje szkołę w konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych, zajmując wysokie    lokaty
 • Inicjuje nowe zadania, projekty pożyteczne dla społeczności szkolnej
 • Aktywnie i systematycznie bierze udział w życiu klasy i szkoły np. praca w Samorządzie Uczniowskim, szkolne uroczystości, dekoracje, gazetki itp.
 • Doskonali i poszerza zakres swojej wiedzy i umiejętności, osiągając wyniki odpowiednio do swoich    możliwości

Obniżenie oceny zachowania

5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, ale :

 • czasami przeszkadza w prowadzeniu lekcji
 • ma pojedyncze godziny nieobecności (do10 h) nieusprawiedliwione i 10 spóźnień
 • przyjmuje bierną postawę w życiu klasy i szkoły
 • incydentalnie zdarzają mu się uchybienia wobec regulaminu szkoły

6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dobrą,

a w szczególności:

 • notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie wykazuje chęci poprawy
 • lekceważy obowiązki szkolne
 • niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne
 • jest arogancki i wulgarny wobec innych
 • nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, jest agresywny, zaczepia, wszczyna bójki
 • niszczy mienie społeczne i prywatne, nie szanuje pracy innych
 • ukarany został upomnieniem dyrektora szkoły
 • aprobuje złe zachowania innych.

7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • notorycznie łamie regulaminy szkolne
 • celowo niszczy mienie społeczne i prywatne
 • narusza własność szkoły i własność prywatną
 • swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych
 • prześladuje psychicznie innych
 • mimo upomnień ostentacyjnie lekceważy ustalone zasady
 • nie wykazuje chęci poprawy
 • ukarany został naganą dyrektora szkoły
 • ma lekceważący stosunek do wartości moralnych i etycznych

8. W przypadku wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej zagrażającej zdrowiu, życiu i godności innych można wystawić uczniowi ocenę naganną niezależnie od pozostałych kryteriów.

9. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy, uwzględniając wymienione wcześniej kryteria. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca zobowiązany jest do zebrania informacji o uczniu od uczących go nauczycieli, może także zasięgnąć opinii innych pracowników szkoły oraz  innych uczniów klasy.

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2010 r.

 

 

ANEKS z dnia 3 września 2012 do WSO

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW

Dotyczy uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych – posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Celem stosowania poszczególnych zaleceń ANEKSU jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Dostosowanie wymagań:

•             dotyczy  głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania,

•             nie polega na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie wymagań ,

•             nie oznacza pomijania haseł programowych, tylko ewentualne realizowanie ich na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych,

•             nie prowadzi do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego.

Obszary dostosowania obejmują:

•             warunki procesu edukacyjnego - zasady, metody, formy, środki dydaktyczne,

•             zewnętrzną organizację nauczania (np. posadzenie ucznia w pierwszej ławce),

•             warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (metody i formy sprawdzania i kryteria oceniania).

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Uczeń z dysleksją:

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotu nauczania:

JĘZYK POLSKI

Objawy zaburzeń:

•             trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, sylabizowanie, przekręcanie wyrazów, domyślanie się, wolne lub nierówne tempo, pauzy, nie zwracanie uwagi na interpunkcję,

•             niepełne rozumienie treści tekstów i poleceń, uboższe słownictwo,

•             trudności w pisaniu, szczególnie ze słuchu, liczne błędy np.: mylenie z – s, d – t, k –g,

•             błędy w zapisywaniu zmiękczeń, głosek i – j,

•             błędy w zapisywaniu głosek nosowych ą – om, ę – em,

•             opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter i sylab,

•             błędy gramatyczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych,

•             trudności w formułowaniu wypowiedzi pisemnych na określony temat,

•             trudności w uczeniu się ze słuchu na lekcji, korzystaniu z wykładów, zapamiętywaniu, rozumieniu poleceń złożonych, instrukcji,

•             trudności z zapamiętaniem liter alfabetu, mylenie liter podobnych kształtem l – t – ł,

•             mylenie liter zbliżonych kształtem, lecz inaczej ułożonych w przestrzeni b – d – g – p, w – m,

•             opuszczanie drobnych elementów graficznych liter (kropki, kreski),

•             błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci,

•             nieprawidłowe trzymanie przyborów do pisania,

•             wolne tempo pisania, męczliwość ręki,

•             niekształtne litery, nieprawidłowe łączenia – obniżona czytelność pisma,

•             nieumiejętność zagospodarowania przestrzeni kartki.

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

•             nie wymaga się, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazuje się wybrane fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdza się technikę czytania,

•             daje się więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomaga się w ich odczytaniu,

•             w miarę możliwości przygotowuje się sprawdziany i kartkówki w formie testów,

•             czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozkłada się uczniowi w czasie, pozwalać na korzystanie z książek „mówionych”-typu e-book,

•             uwzględnia się  trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, uczeń dostaje więcej czasu, zostaje instruowany lub zaleca się mu przeczytanie tekstu wcześniej w domu,

•             częściej sprawdza się zeszyty szkolne ucznia, ustala sposób poprawy błędów, czuwa nad wnikliwą ich poprawą, ocenia się poprawność i sposób wykonania prac,

•             daje się uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w dyktandzie; można też dawać teksty z lukami lub pisanie z pamięci,

•             dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie,

•             błędów nie omawia się wobec całej klasy,

•             w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych nauczyciel uczy  tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

•             pomaga się uczniowi w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów,

•             nie obniża się ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach,

•             uczniom otrzymuje jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd.),

•             daje się uczniowi  więcej czasu na prace pisemne, sprawdza, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skraca się wielkość notatek,

•             w przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytuje się ucznia ustnie,

•             pozwala się na wykonywanie prac na komputerze,

•             usprawnia się zaburzone funkcje prowadząc  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

 

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów nauczania:

JĘZYKI OBCE

Objawy zaburzeń:

•             trudności z zapamiętaniem słówek, struktur gramatycznych,

•             problemy z budowaniem wypowiedzi ustnych,

•             trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego na taśmę,

•             problemy z odróżnianiem słów podobnie brzmiących,

•             błędy w pisaniu – trudności z odróżnianiem wyrazów podobnych – gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter,

•             trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi ustnych,

•             kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej,

•             gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter,

•             trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi ustnych,

•             kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej.

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

•             uczeń otrzymuje łatwiejsze zadania,

•             nie wyrywa się ucznia do natychmiastowej odpowiedzi, ma on więcej czasu na zastanowienie się i przypomnienie słówek, zwrotów,

•             dostaje więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek,

•             w fazie prezentacji leksyki zwalnia się tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet wypowiada się je przesadnie poprawnie,

•             nowe wyrazy objaśnia się uczniowi za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem,

•             w zapamiętywaniu pisowni stosuje się wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter,

•             przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika,

•             w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, tabeli, rysunków),

•             podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego,

•             daje się więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne,

•             liberalnie ocenia się poprawność ortograficzną i graficzną pisma,

•             ocenia się wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kładzie się większy nacisk na wypowiedzi ustne.

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów nauczania:

MATEMATYKA

Objawy zaburzeń:

•             nieprawidłowe odczytywanie treści zadań tekstowych,

•             niepełne rozumienie treści zadań, poleceń,

•             trudności z wykonywaniem działań w pamięci, bez pomocy kartki,

•             problemy z zapamiętywaniem reguł, definicji, tabliczki mnożenia,

•             problemy z opanowaniem terminologii

•             błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych (z wieloma zerami i miejscami po przecinku),

•             przestawianie cyfr (np. 56 – 65),

•             nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań matematycznych, przekształcania wzorów,

•             mylenie znaków działań, odwrotne zapisywanie znaków nierówności,

•             trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną w geometrii,

•             niski poziom graficzny wykresów i rysunków,

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

•             naukę tabliczki mnożenia, definicji, reguł wzorów, symboli chemicznych rozkłada się  w czasie, często przypomina i utrwala,

•             zapowiada się uczniowi z wyprzedzeniem, że uczeń będzie pytany,

•             w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdza się, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek,

•             w czasie sprawdzianów zwiększa się ilość czasu na rozwiązanie zadań,

•             daje się uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania,

•             uwzględniamy  trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr,

•             materiał sprawiający trudność dłużej  się z uczniem utrwala, dzieli na mniejsze porcje,

•             ocenia się tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych,

•             ocenia się ucznia dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia do rozwiązania niedostępny innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji.

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów nauczania:

PRZYRODA, HISTORIA

Objawy zaburzeń:

•             trudności z zapamiętywaniem terminów naukowych  (dłuższe nazwy, nazwy łacińskie, nazwiska z historii),

•             trudności z opanowaniem systematyki (hierarchiczny układ informacji),

•             zła orientacja w czasie (chronologia, daty),

•             trudności z czytaniem i rysowaniem map historycznych,

•             trudności z orientacją w czasie i w przestrzeni (np. wskazywanie kierunków na mapie i w przestrzeni),

•             problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków,

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

•             uwzględniać się trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat,

•             w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomaga się ucznia, daje więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadza go,

•             częściej powtarzamy  i utrwalamy materiał,

•             podczas uczenia stosujemy  techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie,

•             wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania,

•             często oceniać prace domowe.

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją w zakresie przedmiotów nauczania:

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, TECHNIKA

Objawy zaburzeń:

•             trudności z czytaniem nut, odtwarzaniem rytmu, śpiewaniem, tańczeniem,

•             trudności z rysowaniem (rysunek schematyczny, uproszczony) i organizacją przestrzenną prac plastycznych,

•             obniżony poziom wykonania prac plastycznych i technicznych (dobra własna inwencja twórcza i wyobraźnia),

•             mylenie prawej i lewej strony,

•             trudności z opanowaniem układów gimnastycznych (sekwencje ruchowe zorganizowane w czasie i przestrzeni),

•             trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych,

•             trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny i stołowy, itp.),

•             niechęć do uprawiania sportów wymagających dobrego poczucia równowagi (deskorolka, narty, snowboard)

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

•             zawsze uwzględniać trudności ucznia,

•             w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przykładzie,

•             dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami,

•             nie zmuszać na siłę do śpiewania, czy wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudność,

•             dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu,

•             nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy,

•             podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp.,

•             włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse.

•             nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem,

•             w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter,

•             przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika,

•             w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, tabeli, rysunków,

•             podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego,

•             prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów,

•             dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne,

•             liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma,

•             oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne.

Objawy ADHD, nadruchliwości, zaburzeń koncentracji uwagi:

 • trudności w podtrzymaniu uwagi,
 • wyraźny niepokój ruchowy w zakresie dużej i małej motoryki,
 • niemożność pozostawania w bezruchu nawet przez krótki czas,
 • podrywanie się z miejsca, niemożność usiedzenia w ławce,
 • bezcelowe chodzenie, podskakiwanie, bieganie,
 • zwiększona szybkość i częsta zmienność ruchów (wrażenie ciągłego pośpiechu),
 • wzmożone drobne ruchy kończyn (machanie nogami, głośne deptanie, poruszanie palcami rąk, ciągłe zajmowanie się rzeczami, które leżą w zasięgu rąk lub nóg, kiwanie się na krześle itp.),
 • trudności w skupieniu uwagi,
 • brak wytrwałości w przypadku małego zainteresowania i niedostrzegania bezpośredniej korzyści z działania,
 • pochopne działania,
 • znaczna męczliwość w pracy intelektualnej i związana z tym nierównomierna wydajność,
 • pobieżność myślenia,
 • przerzucanie uwagi z obiektu na obiekt (udzielanie nieprawidłowych, nieprzemyślanych odpowiedzi na pytania lub nieprawidłowe rozwiązywanie zadań),
 • brak umiejętności planowania,
 • bardzo silne reakcje emocjonalne,
 • zwiększona wrażliwość emocjonalna na bodźce otoczenia,
 • impulsywność działania, np. wybuchy złości

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów z ADHD, zaburzeniami koncentracji uwagi, nadruchliwością:

 • w miarę możliwości przydzielić uczniowi stałe miejsce pracy przez cały rok szkolny,
 • jeśli jest taka możliwość usadzić ucznia blisko nauczyciela, z przodu klasy, obok ucznia spokojnego, z dala od kolorowych plansz, okien i drzwi,
 • na stoliku ucznia powinny znajdować się jedynie  przedmioty niezbędne,
 • podczas prac wymagających skupienia powinien uczeń siedzieć sam, by łatwiej mu było się skupić,
 • podczas lekcji zapewnić krótkie przerwy na ruch, ale powinien to być ruch celowy, np. otworzenie okna, przyniesienie kredy,
 • wielokrotnie podkreślać ustalone zasady, nakazy, zakazy,
 • ukierunkowywać wypowiedzi, nie pozwalać na dygresje,
 • polecenia, wskazówki, instrukcje przekazywać w sposób jasny, zwięzły i prosty. Ważniejsze polecenia powinny być powtarzane przez ucznia własnymi słowami,
 • wydawać uczniowi na raz tylko jedno polecenie,
 • stosować komunikaty jasne, zwięzłe, zrozumiałe,
 • nauczyciel zwracający się do ucznia powinien podejść do niego i nawiązać z nim kontakt wzrokowy,
 • materiał prezentować w sposób angażujący różne zmysły, np. modele, doświadczenia, tabele, schematy, diagramy,
 • wymagać, by rozpoczęta praca została wykonana do końca,
 • konsekwentnie, każdorazowo egzekwować od ucznia wydawane mu polecenia,
 • ograniczyć materiał do przepisania do minimum,
 • dawać konkretne zadania i oceniać wyłącznie poziom ich wykonania, nie zaś ilość czasu spędzonego na pracy nad danym zadaniem,
 • podczas wykonywania zadań wymagających dużej koncentracji uwagi należy pozwolić dziecku na drobny niepokój ruchowy. W takiej sytuacji skupienie się na zadaniu wiąże się z dużym wysiłkiem, wzmożoną samokontrolą, narastaniem napięcia emocjonalnego i nerwowego,
 • często sprawdzać postępy w pracy, dopilnowywać poszczególnych etapów wykonywanej pracy, rozkładać prace na mniejsze etapy,
 • pod koniec lekcji sprawdzić, czy uczeń ma dokładnie zanotowaną pracę domową, zakres wiadomości na najbliższy sprawdzian,
 • prace domowe podawać przed dzwonkiem na przerwę,
 • częściej przepytywać ustnie,
 •  uczyć porządkowania i organizowania świata fizycznego (segregowanie, układanie przedmiotów w najbliższym otoczeniu),
 • motywować dziecko poprzez pochwały, pozytywne wzmacniać, poświęcać uwagę, dokładne słuchać,
 • pamiętać, że dziecko z takimi trudnościami pracuje nierówno, jednego dnia dobrze, innego słabiej,
 • koncentrować się na tych zachowaniach ucznia, które są zgodne z normami społecznymi, w miarę możliwości unikać reakcji na zachowania odbiegające od reguł,
 • unikać porównywania  i stawiania za wzór innych uczniów,
 • wszelkie problemy rozwiązywać w momentach wyciszenia dziecka,
 • nie dopuszczać do sytuacji, aby inni uczniowie prowokowali ucznia z ADHD, z nadruchliwością do niewłaściwych zachowań.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów z zaburzoną grafomotoryką , wolnym tempem pracy:

 • tolerancyjnie traktować graficzną stronę pisma,
 • umożliwiać pisanie prac na komputerze,
 • wydłużać czas na pracę samodzielną na lekcji oraz podczas sprawdzianów,
 • kontrolować etapy pracy ucznia.

Objawy zaburzonego analizatora słuchowego:

 • trudności w zrozumieniu bardziej skomplikowanych poleceń słownych,
 •  trudności w zapamiętaniu i powtórzeniu trudnych wyrazów i dłuższych wypowiedzi,
 •  trudności w słuchowej analizie wyrazu, a więc jego podziale na głoski, sylaby oraz syntezie z tych elementów składowych całości,
 •  trudności w zapisie ze słuchu trudniejszych wyrazów nie utrwalonych wzrokowo,
 •  opuszczanie liter w środku wyrazu,
 •  trudności w przyswojeniu tabliczki mnożenia,
 •  trudności w pisaniu wyrazów zmiękczonych przez  ,, i ‘’ np. siedział,
 •  podczas czytania uczniowie mają kłopoty z syntezą (złożeniem) przeliterowanych dźwięków w całość wyrazu.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów z zaburzeniami w obrębie analizatora słuchowego:

 • kontrolować, czy uczeń usłyszał i zrozumiał  polecenie kierowane do całej klasy,
 • powtarzać polecenia w razie potrzeby,
 • powtarzać trudne wyrazy i dłuższe wypowiedzi.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów mających różne specyficzne trudności edukacyjne

 • motywować, pozytywnie wzmacniać, chwalić nawet za drobne sukcesy,
 • nagradzać nie tylko efekty, ale także wysiłek włożony w wykonanie zadania,
 • stwarzać sytuacje, w których uczeń miałby możliwość wykazania się,
 • wspierać mocne strony ucznia,
 • zawsze uwzględniać trudności ucznia,
 • dawać możliwość poprawy każdej negatywnej oceny,
 • konsekwentnie wymagać od ucznia realizacji rozpoczętej pracy do końca.