WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie:

WEWNaTRZSZKOLNY_SYSTEM.docx